2018: Round 3 Taupo 18/19 November

2018: Round 3 Taupo

Photos courtesy of Pam Thomson